Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities; begrippen in deze algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Opdrachtnemer: Van Schaik Personal Training

Opdrachtgever: De wederpartij van de opdrachtnemer

Trainingen: Onder trainingen kan onder andere worden bedoeld: hardlopen, wandelen, fietsen, zwemmen, boksen, diverse kracht en conditietrainingen, bodytec training en voedingsbegeleiding. Overeenkomst: Onder overeenkomst wordt verstaan een getekende offerte.

Artikel 2: Algemeen/Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Van Schaik Personal Training, en een opdrachtgever waarop Van Schaik Personal Training deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Van Schaik Personal Training, voor de uitvoering waarvan door Van Schaik Personal Training en derden dienen te worden betrokken.

3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Van Schaik Personal Training en zijn directie.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Van Schaik Personal Training en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. Indien Van Schaik Personal Training niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Van Schaik Personal Training in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3: Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes en aanbiedingen van Van Schaik Personal Training zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2. Van Schaik Personal Training kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW. en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis en verblijf, verzend en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Van Schaik Personal Training daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Van Schaik Personal Training anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Van Schaik Personal Training niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. Van Schaik Personal Training is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Van Schaik Personal Training ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van Van Schaik Personal Training kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van, Van Schaik Personal Training op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Van Schaik Personal Training de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

3. Indien Van Schaik Personal Training tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

4. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Van Schaik Personal Training gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

5. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze nietnakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Van Schaik Personal Training gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

6. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

7. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Van Schaik Personal Training vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Van Schaik Personal Training op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5 Overdracht

1. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Van Schaik Personal Training, zal van Schaik Personal Training in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten 
werkzaamheden aan derden.

Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Van Schaik Personal Training extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Van Schaik Personal Training anders aangeeft.

Artikel 6 Overmacht

1. Van Schaik Personal Training is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Van Schaik Personal Training geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Van Schaik Personal Training niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

Werkstakingen in het bedrijf van Van Schaik Personal Training of van derden daaronder begrepen. Van Schaik Personal Training heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat  Van Schaik Personal Training zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. Van Schaik Personal Training kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Voorzoveel Van Schaik Personal Training ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is  Van Schaik Personal Training gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.

Artikel 7: Betaling en incassokosten

1. Voor gebruik van euro-incasso dient u als debiteur een machtigingsformulier te ondertekenen. Daarmee geeft u aan het afgesproken bedrag, zoals op het contract vermeld automatisch uit te laten voeren. De machtiging bevat verplichte SEPA informatie.

2. Incasso vind maandelijks plaats omtrent de 22e dag van de maand en zal dus automatisch worden afgeschreven van uw rekening.  Als de verschuldigde bedragen niet kunnen worden geïncasseerd, vindt een 2e incasso plaats. Indien ook dan incasso niet mogelijk is, wordt er 25 euro administratiekosten in rekening gebracht.  Van Schaik Personal Training neemt vervolgens een besluit hoe de vordering alsnog geïncasseerd kan worden.

3. Betaling door middel van factuur dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Van Schaik Personal Training aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Van Schaik Personal Training aangegeven. Van Schaik personal training gerechtigd om periodiek te factureren. De facturen zullen omtrent de 22e dag van de maand binnen komen op het door u aangegeven email adres tenzij anders is overeengekomen. De facturen zullen verzonden worden via het boekhoudprogramma Asperion.

4. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 3% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is.
De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

5. De overeenkomst gaat in na betaling van de volledige overeengekomen contractprijs, tenzij anders is besproken. Indien Opdrachtgever de factuur na 14 dagen niet voldaan heeft zal er een aanmaning volgen waarin een tweede termijn van 14 dagen geboden wordt om tot betaling over te gaan. Geeft opdrachtgever geen gehoor aan de gestelde termijn in de aanmaning zal Van Schaik Personal Training een gerechtsdeurwaarder inschakelen.

6. Van Schaik heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Van Schaik Personal Training kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst.

Van Schaik Personal Training kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

7. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Van Schaik Personal Training verschuldigde bedrag. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

8. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekenings-methode volgens Rapport Voorwerk II.

Indien Van Schaik Personal Training echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 8: Afspraken

1.Opdrachtgever erkent dat de afspraken zijn gereserveerd en dat annuleringen minimaal 1 werkdag vooraf telefonisch moeten worden gemeld aan van Schaik Personal Training.

2. Indien de annulering korter dan 1 werkdag plaats vindt worden de kosten in rekening gebracht.

3. Opdrachtgever begrijpt dat de afspraken exact op het geplande tijdstip en plaats zullen beginnen en eindigen en erkent dat vertragingen bij het starten van een geplande afspraak geen reden zullen zijn om de geleverde service uit te breiden buiten de resterende duur van de geplande tijd.

4. Opdrachtgever erkent dat de training zal worden geannuleerd indien Opdrachtgever meer dan 15 minuten te laat is. Deze training zal in rekening worden gebracht. Opdrachtgever erkent dat een vertraging van een geplande training de trainingsstatus niet kan wijzigen naar een andere status dan een volledige training. Opdrachtgever begrijpt dat er geen halve trainingen kunnen zijn vanwege enige vertragingen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

1. De Opdrachtgever bevestigt hierbij dat u in een goede lichamelijke conditie verkeert en dat u geen medische indicaties of medicaties heeft die deelname aan dit programma zou kunnen beperken. Van Schaik Personal training kan niet aansprakelijk worden gesteld voor blessures.

Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het inwinnen, opvolgen en informeren van Van Schaik Personal Training van medisch advies m.b.t. medische indicaties of medicatie. Medisch advies kan Opdrachtgever inwinnen bij uw eigen (behandelend) arts. Van Schaik Personal Training verklaart uiterst zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan.

Artikel 10: Vrijwaring

1. De Opdrachtgever vrijwaart Van Schaik Personal Training voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Van Schaik Personal Training toerekenbaar is.

2. Indien Van Schaik Personal Training uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Van Schaik Personal Training zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.

Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Van Schaik Personal Training, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van van Schaik Personal Training en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen

1.Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Van Schaik Personal Training partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

2. De rechter in de vestigingsplaats van Van Schaik Personal Training is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft van Schaik Personal Training het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 12: Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met van Schaik Personal Training.

3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan

Stel uw vraag

Stel uw vraag aan Albert

U kunt mij bereiken via het onderstaande formulier of bel mij op 06 - 38 31 95 92.

Uw naam*

Uw e-mailadres*

Uw telefoonnummer

Uw bericht / vraag

loading

Creëer met onze personal training en unieke coaching blijvend resultaat